ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

ARTIKEL 2. DEFINITIES

ARTIKEL 3. SOORTEN EN OMVANG VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ARTIKEL 4. VOORWAARDEN BIJ VERLENING VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ARTIKEL 5. REGISTRATIE, VOORWAARDEN VAN SLUITING EN ONTBINDING VAN OVEREENKOMSTEN TOT VERLENING VAN ELEKRONISCHE DIENSTEN

ARTIKEL 6. VERKOOPVOORWAARDEN

ARTIKEL 7. ONTBINDING VAN VERKOOPOVEREENKOMST

ARTIKEL 8. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 10. BETALINGEN

ARTIKEL 11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 12. KLACHTEN

ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN

 

  ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 1. Dit reglement is gemaakt onder de wettelijke bepalingen die van kracht zij op het grondgebied van de Republiek Polen. Het reglement en de wettelijke bepalingen regelen op een exclusieve en uitputtende wijze met betrekking tot het gebruik van de Webwinkel E-Megasport beschikbaar op http://www.e-megasport.eu, http:/e-megasport.de en http:/e-megasport . ru /.
 2. Reglement bepaald in het bijzonder: 
  1. de soorten en omvang van de elektronische diensten;
  2. de voorwaarden van de levering van elektronische diensten, met inbegrip van technische eisen die nodig zijn om met de ICT-systeem te samenwerken dat gebruikt wordt door de Webwinkel Exploitant, verbood van levering door de Gebruikers van illegale gegevens;
  3. de voorwaarden voor het aangaan en beëindigen van overeenkomsten voor de levering van elektronische diensten;
  4. klachtenprocedure.
 3. Winkel Exploitant van E-megasport is het bedrijf E-Megasport voc gevestigd in Szczecin, Krzywoustego 11-13, 70-260 Szczecin, NIP: 8522477840, REGON: 320 196 521, e-mailadres: shop@e-megasport.eu.
 4. Winkel Exploitant van de E-megasport verleent de diensten vermeld in dit reglement.

 ARTIKEL 2. DEFINITIES

 1. Winkel Exploitant – Verkoper Webwinkel Exploitant E-megasport bedoeld in artikel 1, lid 3 van het Reglement.
 2. Gebruiker - Koper - iedere natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid met de rechtsbevoegdheid.
 3. Ondernemer - Gebruiker met economische activiteit in de zin van de wet van 2 juli 2004 betreffende de vrijheid van economische activiteit (uniforme tekst: Stb. 2010, 220, 1447, zoals gewijzigd).
 4. Consument Gebruiker,  een natuurlijk persoon die de wettelijke activiteiten uitvoerd die niet rechtstreeks verbonden aan zijn economische of beroepsactiviteit.
 5. Winkel - Webwinkel E-megasport, beschikbaar op http://www.e-megasport.eu/, http://www.e-megasport.de/ en http://www.e-megasport.ru/.
 6. Reglement Dit reglement tot verlening van elektronische diensten,
 7. Werkdagen - dagen van de week van maandag t/m vrijdag, behalve feestdagen.
 8. Gebruikersaccount - ruimte beschikbaar voor de Winkelgebruikers, na invoering van  het e-mailadres en wachtwoord, onder meer voor besteling van goederen, een overzicht van de status van een bestelling, verandering van persoonlijke gegevens, enz.
 9. Cookie – kleine tekst bestand die een server naar de Gebruiker wordt verzonden met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de Gebruiker worden teruggestuurd. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

 ARTIKEL 3. SOORTEN EN OMVANG VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

 1. Winkel Exploitant verkoopt goederen via de Webwinkel E-megasport en biedt een service "Nieuwsbrief".
 2. Langs elektronische weg verrichte diensten die onder dit Reglement vallen, zijn bedoeld om de onkopen in de Webwinkel E-megasport mogelijk te maken, na sluiting van een overeenkomst.
 3. Service "Nieuwsbrief" bestaat uit het versturen van een bericht met informatie over actuele aanbiedingen, promoties en kortingen. Deze service is gratis en vereist een toestemming voor het verzenden van commerciële informatie.
 4. De overeenkomst voor de levering van elektronische diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 5. Bestellingen op de wijze bepaald in Artikel 6, kunnen worden ingediend na de registratie of zonder registratie. Bij de aankopen zonder voorafgaande registratie wordt geen Gebruikersaccount gemaakt.
 6. Een gebruiker die heeft zich aangemeld. kan een Bestelling indienen door in te loggen op Gebruikersaccount met het opgeven het e-mailadres en wachtwoord.
 7. Bestellingen worden uitgevoerd op het grondgebied van de Europese Unie.

 ARTIKEL 4. VOORWAARDEN BIJ VERLENING VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

1.        Om het gebruik te maken van diensten op basis van deze Algemene Voorwaarden de Gebruiker moet beschikken over:

a.       Webbrowser: Internet Explorer, versie niet ouder dan 7.0 of Mozilla FireFox, versie niet ouder dan 3,0, of Chrome (alle versies) of Opera, versie niet ouder dan 2

b.      Ingeschakeld Java Script,

c.       Ingeschakeld ondersteuning voor Cookies,

d.      Actieve e-mailadres.

 1. De voorwaarde voor het verlenen van de diensten beschreven in deze Algemeene Voorwaarden is acceptatie van alle bepalingen ervan.

Artikel 5. REGISTRATIE, VOORWAARDEN VAN SLUITING EN ONTBINDING VAN OVEREENKOMSTEN TOT VERLENING VAN ELEKRONISCHE DIENSTEN

 1. Registratie is gratis en vrijwillig. Na de registratie de gebruiker krijgt individuele Gebruikersaccount.
 2. De gebruiker kan ook de aankopen in de Webwinkel te maken zonder zich te registreren, maar in dit geval wordt geen Gebruikersaccount toegewezen, dwz. het opslaan van de adresgegevens en de status van bestelling.
 3. Om zich te registreren, de gebruiker moet een registratieformulier in te vullen.
 4. Als de Gebruiker een Consument is, dan voor de registratie noodzakelijk is om de volgende informatie te verstrekken:
  1. Actieve e-mailadres.
  2. Wachtwoord voor Gebruikersaccount.
  3. Volledige naam.
  4. Woonadres (straat, huisnummer, appartement nummer, postcode, plaats, provincie, land).
  5. Telefoonnummer.
 5. Bovendien, in het geval van veelvuldige afwezigheid van Consument in zijn woonplaats, optioneel wordt gevraagd om een extra leveringsadres (werkadres met indicatie van werktijden) o te geven.
 6. Indien de Gebruiker ondernemer is, dan voor de Registratie worden de volgende gegevens gevraagd:
  1. Actieve e-mailadres.
  2. Wachtwoord voor Gebruikersaccount.
  3. Bedrijfsnaam.
  4. BTW-nummer.
  5. Volledige adres (straat, huisnummer, appartement nummer, postcode, plaats, provincie, land).
  6. Naam van de contactpersoon.
  7. Telefoonnummer.
 7. Na registratie op het e-mailadres van de Gebruiker zal een activatie link worden verzonden. Het klikken op de activeringslink voltooit het inschrijvingsproces van de Gebruiker en bevestigt de juistheid van de gegevens, opgegeven in het registratieformulier.
 8. Winkel Exploitant kan weigeren om de gebruiker te registreren bij in artikel 13 bedoelde gevallen.
 9. Sluiten van een overeenkomst voor de levering van elektronische diensten is gelijk aan het plaatsen van de volgende verklaringen:
  1. ik heb de bepalingen van deze Algemeene Voorwaarden volledig gelezen en begrepen als voorwaarde van het sluiten van de overeenkomst;
  2. ik zou de diensten op vrijwillige basis gebruiken;
  3. ik voldoe aan de aan Gebruiker gestelde Algemeene Voorwaarden;
  4. de gegevens opgegeven in het inschrijfformulier waar zijn, ze schenden ook niet de rechten van derden;
  5. ik ga akkoord om de overeenkomst langs elektronische weg te sluiten;
  6. ik ga akkord met het verwerken, verzamelen, registreren, opslaan,  openbaarmaken en verwijdering van persoonlijke gegevens door de Winkel Exploitant voor zover nodig van het verlenen van de elektronische diensten, op de wijze bepaald in deze Algemene Voorwaarden;
  7. ik ga akkord met het verwerken, verzamelen, registreren, opslaan,  openbaarmaken en verwijdering van persoonlijke gegevens van de Gebruiker door Winkel Exploitant voor marketing en statistische doeleinden;
  8. ik ga akkoord met het verwerken, verzamelen, vastleggen, opslaan, openbaarmaken en verwijdering van persoonlijke gegevens van de Gebruiker voor reclame, marktonderzoek en voor het onderzoek naar het gedrag en de voorkeuren van de Gebruikers met bestemming van deze onderzoeksverslagen om de kwaliteit van de dienstverlening aangeboden door de Winkel Exploitant te verbeteren;
  9. ik ga akkoord om op de opgegeven in het inschrijfformulier adres informatie van de Exploitant te ontvangen met betrekking tot het systeem, problemen, wijzigingen of technische onderbrekingen in de werking van de Winkel;
  10. ik ga akkoord om op de opgegeven in het inschrijfformulier adres informatie van de Exploitant  te ontvangen m.b.t. aanbiedingen, promoties, enz.
 10. De Gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten beëindigen.
 11. Winkel Exploitant kan de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten beëindigen als de Gebruiker geen activiteit in de winkel vertoont, vooral heeft geen bestelling gemaakt of heeft zich niet ingelogd op de Gebruikersaccount binnen een jaar na de laatste activiteit.
 12. Beëindiging van de overeenkomst door een van de beide partijen, evenals ontbinding in onderling overleg betekent het blokkeren van toegang van de Gebruiker tot het Gebruikers en de verwijdering ervan.
 13. Winkel Exploitant kan de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten altijd te beëindigen, indien:
  1. een doel van registratie of het gebruik van de dienst is uiteraard in strijd met de principes en het doel van de Winkel;
  2. de gebruiker activiteit is onverenigbaar met de huidige morele normen, pleit voor geweld of begaan van een misdaad, en als het schendt de rechten van derden;
  3. ontving officiële aankondiging van het onrechtmatige karakter van de opgegeven gegevens, of aanverwante activiteiten;
  4. ontving de betrouwbare informatie over de onrechtmatigheid van de verstrekte informatie of gerelateerde activiteiten en heeft eerder de Gebruiker op de hoogte gesteld over zijn voornemens om de Gebruikersaccount op te schorten;
  5. de Gebruiker stuurt onbestelde commerciële informaties;
  6. de Gebruiker schendt op de ernstige wijze of voortdurend de bepalingen van de Algemeene Voorwaarden;
  7. de opgegeven door de Gebruiker adresgegevens vermoeden redelijke twijfel aan de juistheid of de waarachtigheid ervan, en deze twijfels zijn niet opgelost door middel van telefonisch contact of via e -mail .
 14. Vóór de beëindiging van de overeenkomst tot verlening van elektronische diensten, alsmede in geval van kleine betekenis de Winkel Exploitant kan de Gebruikersaccount  voor een bepaalde of onbepaalde tijd opschorten. Opschorting betekent blokkade van het gebruik van de diensten van de Winkel, inclusief het inkopen. Over de reden voor de opschorting de Gebruiker wordt per e -mail of telefonisch geinformeerd. Het opschortingbesluit  van de Gebruikersaccount wordt opgegeven, na de beëindiging van de oorzaak van de schorsing.
 15. Verklaring van beëindiging van de overeenkomst voor de levering van de elektronische diensten door de Winkel Exploitant zal aan de opgegeven e-mailadres in Gebruikersaccount worden verzonden. Opzegging van de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten leidt tot blijvende verwijdering van de Gebruikersaccount. Verklaring van de Gebruiker over beëindiging van de overeenkomst voor de levering van diensten langs elektronische weg kan worden voorgelegd door het  versturen van de inhoud ervan op de e-mailadres van een contactpersoon, opgegeven op een apart tabblad van de Webwinkel of door het verwijderen van de Gebruikersaccount.
 16. Indien de beëindiging heeft plaatsgevonden aan de zijde van de Winkel Exploitant, dan herregistratie is mogelijk na goedkeuring door de Exploitant.
 17. Opzegging of beëindiging van de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten bij toestemming van de beide partijen heeft geen invloed op de uitvoering van reeds gesloten koopovereenkomsten, tenzij de partijen anders overeenkomen.
 18. Opzeggingstermijn van de overeenkomst in de gevallen bedoeld in lid 11 en 13 bedraagt 14 dagen.

 

ARTIKEL 6. VERKOOPVOORWAARDEN

 1. De Winkel Exploitant verkoopt goederen aangeboden op pagina’s van Webwinkel E-megasport.
 2. De partijen van de koopovereenkomstgesloten via de Webwinkel E-megasport zijn de Verkoper en de Koper.
 3. De koopovereenkomst kan worden gesloten, hetzij met de geregistreerde Gebruiker (in bezit van de Gebruikersaaccount) alsook met de ongeregistreerde Gebruiker. De ongeregistreerde Gebruiker moet elke keer om een koopovereenkomst te sluiten:
  1. het opgeven de registratiegegevens, bedoeld in artikel 5 lid 4 of 6 (exclusief wachtwoord voor de Gebruikersaccount) en;
  2. het lezen en accepteren van de Algemene Voorwaarden.
 4. Informatie over de goederen, samen met de prijzen in de Webwinkel vormen geen aanbod in de zin van artikel 66 lid 1 van de wet van 23 april 1964. Het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1964, 16, 93, zoals gewijzigd, verder het Burerlijk Wetboek). Informatie over de goederen, samen met de prijzen in de Webwinkel zijn slechts een uitnodiging tot sluiting van de overeenkomst in de zin van artikel 71 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en individuele producten die worden aangeboden in de Winkel te verwijderen. De prijswijziging of verwijdering van de goederen geldt niet voor de geaccepteerde bestellingen.
 6. De koopovereenkomst is gesloten door het inzenden van bestelling door de Gebruiker en de aanvaarding errvan door de Verkoper, onder voorbehoud van lid 10-12. Een gedetailleerde beschrijving van de wijze van het sluiten van de verkoopovereenkomst bepalen de bepalingen van lid 8-12.
 7. De bestellingen via de website kunnen 24 uur per dag en het hele jaar door worden geplaatst. Orderverwerking vindt plaats van maandag t/m vrijdag tussen 10-15 behalve de feestdagen.
 8. Het plaatsen van een bestelling via de website vormt een aankoopaanbod  in de zin van artikel 66, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek dat bindend binnen 5 werkdagen (en verstrijkt na deze periode) is en uit de volgende activiteiten bestaat:
  1. selectie van de artikels uit de aanbod, gepresenteerd in de Webwinkel;
  2. het toevoegen van de gekozen artikel aan de mand;
  3. het kiezen van de betalings-en leveringswijze;
  4. het inloggen op de Gebruikersaccount als de bestelling door de geregistreerde Gebruiker wordt gedaan, tenzij werd hij eerder ingelogd;
  5. het uitvoeren van de verplichtingen bedoeld in lid 3 in het geval dat de bestelling door de ongeregistreerde gebruiker wordt gedaan;
  6. het klikken op "Plaats uw bestelling".
 9. In reactie op de bestelling, de Verkoper, binnen 5 werkdagen, stuur een bericht naar de Gebruiker op het opgegeven e-mailadres of neemt telefonisch contact om:
  1. een bestelling (aanbieding) te aanvarden - in zulk geval de verkoopovereenkomst op de datum van de verklaring wordt gesloten;
  2. een bestelling (aanbod) te weigeren - in dit geval wordt er geen overeenkomst gesloten;
  3. de wijzigingen zgn. tegenaanbod te voorstellen - in dit geval noodzakelijk is acceptatie van een tegenaanbos door de gebruiker.
 10. De oorzaak van het tegenbod bedoeld in lid 10, onder c kunnen de volgende bijzondere omstandigheden zijn, zoals: het ontbreken van de goederen in voorrad of bij leveranciers van de Winkel, prijswijziging etc.
 11. Tegenbod bedoeld in lid 10, onder c is bindend voor de Verkoper binnen 2 dagen. Na afloop van deze tijd het tegenbod vervalt. Aanvaarding van een tegenaanbod door de gebruiker binnen de looptijd (2 dagen) zal het sluiten van de verkoopovereenkomst betekenen onder de voorwaarden in het tegenaanbod.
 12. Alle prizen in de Webwinkel E-megasport zijn in euro (EUR) of Poolse zloty (PLN), inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming, de grootte en het gewicht van de zending.
 13. Op verzoek van de koper wordt BTW-factuur  gemaakt. Gelieve de factuurgegevens op het moment van registratie op-schriven of in het formulier ingevuld na de aankoop.
 14. Contact met een vertegenwoordiger van de Verkoper bedoeld in lid 10 is ook een mogelijkheid om eventuele onjuist vermelde persoonsgegevens of verkeerd geplaatste bestelling te corrigeren. Latere wijzigingen in de bestelling kan moeilijk zijn omdat bij het sluiten van de koopovereenkomst de bestelling wordt in de uitvoering gezet en de goederen kunnen op de weg naar de koper zijn. Echter, de Verkoper zal zich inspannen om op elk gewenst moment, zelfs na sluiting van de koopovereenkomst de gegevens voor levering kunnen wijzigen, en ook (tot de verzending van een zending) veranderen van de bestelling.
 15. De Verkoper kan te allen tijde de juistheid en de waarheidsgetrouwheid controleren van de door de gebruiker ingevoerde gegevens. Verkoper heeft het recht om binnen 10 werkdagen van het sluiten van de overeenkomst zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval dat van een redelijk vermoeden bestaat dat de ingevoerde gegevens onjuist of onwaar is, en deze twijfels konden niet onmiddellijk worden verwijderd door telefonisch contact of per e -mail.
 16. De Kopers zullen worden geïnformeerd over elke verandering in de status van de bestelling op de opgegeven bij de registratie e - mailadres.
 17. De Verkoper verklaart dat, om de Klanten de best mogelijke voorwaarden voor de verzending van de gekochte goederen te bieden, heeft het contract voor koeriersdiensten met DHL, Swistak.pl BV., InPost, Poolse Post gesloten. Dit laat het recht van de Klant onverlet om verzendwijze aan te geven en  kosten te dekken.
 18. Leveringstermijn van de bestelde goederen bedraagt maximaal 14 werkdagen na de sluitingsdatum van de koopovereenkomst. De uitvoeringstermijn van de bestelling in geval van vooruitbetaling (overboeking, betaling met bankkaart of e-overdracht - PolPay) bedragt 3 werkdagen vanaf de datum van onschrijving op de rekening.
 19. In geval van onbeschikbaarheid van een deel of het geheel van de goederen na de koopovereenkomst, de Koper zal onmiddellijk worden geinformeerd door de Winkel service om te beslissen over de wijze van uitvoering ervan (gedeeltelijke realisatie, wachttijd, beëindiging van de overeenkomst).

 ARTIKEL 7. ONTBINDING VAN VERKOOPOVEREENKOMST

1.        Volgens de wet van 2 maart 2000 over de bescherming van de consument rechten en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gevaarlijke producten (Stb. 2000, 22, 271, zoals gewijzigd). De Gebruiker zijnde een Consument heeft het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken zonder opgave van redenen en dan binnen 10 kalenderdagen vanaf de leveringdatum van de goederen. Voor dit is genoeg om een ​​schriftelijke verklaring voor de aflooptermij te sturen.

2.        Het recht om zich uit de koopovereenkomst, gesloten op afstand, terug te trekken, bedoeld in lid 1, heeft de Consument niet in de volgende gevalen:

a.        het verstrekking van diensten, met de instemming van de consument, voorafgaand aan termijn bedoeld in artikel 7, lid 1 van de wet van 2 maart 2000 over de bescherming van de rechten van de consument en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gevaarlijke producten (Stb 2000, 22, 271, zoals gewijzigd);

b.        op audio-en video-opnamen, en op gegevensdragers na het verwijderen van de consument hun originele verpakking;

c.        de overeenkomsten met betrekking tot de diensten waarvan de prijs of vergoeding uitsluitend afhangt van prijsbewegingen op de financiële markt;

d.        de vorzieningen bepaald de door de consument in zijn bestelling, of nauw verbonden met zijn persoon.

3.        In het geval van gebruik door de consument van het herroepingsrecht, is de Consument verplicht de goederen onmiddellijk naar de Winkel te retourneren, uiterlijk veertien (14) dagen, in ongewijzigde staat, tenzij een verandering in de normale gang van zaken noodzakelijk was. De Consument moet de goederen terugsturen in de kwantitatieve en kwalitatieve samenstelling, met inachtneming van de eerste zin die hij van de Verkoper heeft ontvangen. In het bijzonder moet hij bijsluiten alle ontvangen onderdelen, accessoires, instructies, gebruiksvoorwaarden, enz. documenten (niet van toepassing op aankoopbewijs) en de originele verpakking, zelfs als het is gewoon verwijderd i.v.m beheer op gekochte artikel.

4.        De verkoper accepteert geen pakketten onder rembours.

 ARTIKEL 8. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

1.        Winkel Exploiant zal zich inspannen om de Webwinkel E-megasport en alle diensten continu werken zonder onderbreking.

2.        Winkel Exploitant behoudt zich het recht voor in te grijpen in de technische structuur van de Gebruikersaccount om de storingen in dw Webwinkel te opsporen.

3.        Winkel Exploitant behoudt zich het recht voor om niet langer dan 48 uur de Winkel te sluiten voor de uitvoering van bepaalde wijzigingen en verbeteringen of onderhoud met voorafgaande informati aan de Gebruikers.

4.        De Gbruiker is verplicht om de gegevens die zijn opgeslagen tijdens de registratie in geval van wijzigingen onmiddellijk bijwerken.

5.        De Gebruiker is verplicht om de levering te accepteren.

6.        De Gebruiker is verplicht om de login en paswoord voor toegang tot de Gebruikersaccount op een zodanige wijze geheim te houden dat de toegang tot deze gegevens is voor onbevoegden niet bereikbaar.

7.        De Gebruiker mag niet via de Winkel de onrechtmatige content te versturen.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Winkel Exploitant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde diensten die niet door zijn schuld zijn onstaan.
 2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten die door de koper in het bestelformulier of bij de registratie worden gemaakt, waarvan de zending de geadresseerde heeft niet bereikt.
 3. De Winkel Exploitant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het bezit van derden van de wachtwoord van de Winkel Exploitant.

 ARTIKEL 10. BETALINGSWIJZE

 1. De koper kiest de betalingswijze:

a. een vooruitbetaling op bedrijfsrekening;

b. betaling met bankkaart (PolPay - eCard)

c. betaling via PayPal

2.        Een bankrekening voor de aanbetaling zal worden verzonden naar het e-mailadres van de koper (opgegeven in de bestelling).

3.        Het systeem van PolPay kaarten maakt de betalingen mogelijk over de hele wereld. Als enige een dergelijk systeem in Polen machtigt de betalingen in  kaartsystemen Visa, MasterCard en Maestro. De betalingen met de kaarten worden op een zodanige manier gemaakt dat de koper / betaler na het inloggen op de website van de winkel kiest het interessant product of dienst en verklart om met een kaart te betalen. Op dit punt, wordt hij doorgestuurd naar een PolPay.pl server, waar op een speciale formulier beschermd met SSL 128 bit -certificaat geeft details van zijn kaart. Authenticatie wordt gedaan in slechts een paar seconden, dan wordt de klant geïnformeerd over het resultaat. Tegelijkertijd informatie over de status van de authenticatie wordt aan het systeem van de Verkoper doorgegeven.

ARTIKEL 11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.        Winkel Exploitant verzamelt alleen de gegevens die voor de goede dienstverlening nodig zijn.

2.        De Gebruiker stemt in met de overdracht van zijn persoonsgegevens aan derde partijen om en voor zover nodig voor de goede uitvoering van diensten op basis van de Algemene Voorwaarden. Deze toestemming omvat met name het doorsturen van de gegevens aan het transportbedrijf, koeriersdiensten en postbedrijven om de zending te versturen.

3.        De gebruiker bevestigt de echtheid en de juistheid van de gegevens in het inschrijfformulier.

4.        De database van persoonlijkegegevens van de Gebruikers wordt door de wet beschermd. Deze gegevens worden beschermd en beveiligd tegen toegang door onbevoegden.

5.        De beheerder van persoonsgegevens is de Exploitant van de Webwinkel E-megasport, die de persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 29 augustus 1997 over de bescherming van persoonsgegevens (uniforme tekst Stb. 2002, 101, 926, zoals gewijzigd) en de Wet van 18 juli 2002 betreffende de elektronische diensten (Stb. 144, 1204, zoals gewijzigd).

6.        Winkel Exploitant kan de volgende gegevens bewerken die de gebruikswijze van de Gebruiker van de elektronisch geleverde diensten (bedrijfsgegevens) bepalen:

a.        een aanduiding ter identificatie van de Gebruiker;

b.        een aanduiding ter identificatie van de voltooiing van een telecommunicatienetwerk of een IT- systeem, gebruikt door de gebruiker;

c.        de informaties over het begin, einde en een omvang van elk gebruik van de elektronische diensten;

d.        informatie over het gebruik door de Gebruiker van de elektronisch geleverde diensten.

7.        De Winkel Exploitant is niet verantwoordelijk voor de echtheid van de informatie en gegevens die door Gebruikers of over andere Gebruikers worden verstrekt. De Winkel Exploitant merkt op dat het geen mogelijkheden heeft om ze i.o.m. de werkelijkheid te controleren;

8.         De Winkel Exploitant zal niet op een andere manier informatie en gegevens over gebruikers aan andere derden te verstrekken, dan is het aan de activiteiten van de Winkel, zonder rechtsgrond die dergelijke actie door de Winkel Exploitant  voorziet en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie was voldoende bewaakt, met name op de wijze als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de elektronische diensten.

9.        De Winkel Exploitant verzekert aan de Gebruikers hun rechten op grond van de wet over de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de Gebruiker het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en het recht om ze te veranderen, en te verbeteren en te eisen van verwijdering ervan.

10.     Het recht op een verandering, wijziging of verwidering van gegevens uit het Winkel systeem wordt uitgevoerd op basis van een verzoek van de Gebruiker, gestuurd naar de Winkel Exploitant per e –mail, samen met de naam / bedrijf van de Gebruiker.

11.     Het gebruik van het recht tot verwijdering van gegevens uit het Winkel systeem is gelijk met uitschrijving van de Gebruiker en beëindiging van de overeenkoms.

12.     Met de verwijdering van de Gebruikeraccount zal de Winkel Exploitant alle gegevens van de Gebruiker  permanent en onomkeerbaar verwijderen, waardoor de verwerking van persoonlijke gegevens zal ophouden. De Beheerder behoudt zich evenwel het recht om de bepaalde gegevens (zoals tijd en IP-adres van de login account van de gebruiker) te bewaren te behoefe van de Politie en de openbare ministerie en de gegevens die nodig zijn voor de afrekening van de geleverde diensten .

 ARTIKEL 12. KLACHTEN

 1. Een klacht zou moeten worden ingediend, maar het is niet een vereiste voor behandeling van een klacht, op het leesbaar ingevuld formulier met de volgende gegevens:
  1. vooledige naam;
  2. bestellingsnummer;
  3. beschrijving van klacht;
  4. aankoopdatum;
  5. datum en de omstandigheden waarin defect werd gevonden;
  6. aantal betwiste goederen;
  7. artikelsnaam.

2.        De aanpassing aan de bepalingen van lid 2 zal voor een efficiëntere afhandeling van de klacht zorgen.

3.        De klacht zal worden behandeld binnen 14 dagen vanaf de datum van levering.

4.        Als de goederen niet in overeenstemming zijn met de gesloten overeenkomst dan kan de Koper zijnde een consument de bevoegdheden gebruiken van de wet van 27 juli 2002 over de bijzondere voorwaarden van consumentenkoop en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 2002, 141, 1176 met latere wizigingen).

 ARTIKEL 13. SLOTBEPALINGEN

 

 1.  In aangelegenheden niet geredeld door deze Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen van het Poolse recht.
 2. In geval van een geschil in verband met de uitvoering van de gesloten overeenkomst op grond van de Algemene Voorwaarden, verbinden de partijen zich om deze geschillen op minnelijke manier te beslechten.
 3. In geval van onmogelijkheid om de geschillen op minnelijke manier te beslechten, de bevoegde rechter om het geschil te op te lossen, is de rechbank bepaald voor de zetel van de Winkel Exploitant. Vorige volzin is niet van toepassing op geschillen, waarbij een partij is de consument.
 4. Service Exploitant behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Elke wijzigingingen zullen aan de geregistreerde gebruikers per e-mail worden doorgegeven met het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst op te zeggen. Wijzigingen van de Voorwaarden treden in werking  bij het verstrijken van de opzeggingstermijn.
 5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met de bepalingen van de wet over de bescherming van de Consumenten, dan is deze bepaling niet van toepassing, en in zijn plaats geleden de  relevante bepalingen van de wet.
 6. Deze Algemene Voorwaarden beperkt geen rechten van een Consument die hij onder de geldende wetgeving bezit. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Voorwaarde en de bepalingen van de wet, wordt voorrang aan die bepalingen gegeven
Selecteer taal:
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel